โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 346,004,260 37.01
2. AMATA ASIA LIMITED 338,536,220 36.21
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 16,980,700 1.82
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 12,580,000 1.35
5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 10,478,100 1.12
6. บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด 9,500,000 1.02
7. นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 9,000,000 0.96
8. MR.WEI-TONG LIN 7,686,000 0.82
9. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82
10. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82