การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี :
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือชื่อกรรมการล่วงหน้า    
- แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561    
- แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561    
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560    
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560    
รายงานประจำปี 2559     
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ    
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น    
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น    
รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม    
แผนที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ    
หนังสือมอบฉันทะ    
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.    
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.    
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.    
 
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือชื่อกรรมการล่วงหน้า    
- แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560    
- แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560    
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559    
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559    
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558    
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ    
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น    
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น    
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม    
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ    
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.    
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.    
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.