คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เลือกปี :

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1/2560

   

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2/2560

   

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3/2560

   

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1/2559

   

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2/2559

   

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3/2559

   

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

   

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558