นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) วันผลประกอบการ
04 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล 0.05 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
24 พ.ค. 2559 10 มิ.ย. 2559 เงินปันผล 0.15 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ไม่จ่ายปันผล 0.00 01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558