โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้