ธุรกิจของบริษัท

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ “AMATAV” ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ในรูปบริษัทมหาชนจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

ในปัจจุบัน AMATAV ได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ Amata (Vietnam) Joint Stock Company หรือ “Amata Vietnam” ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักคือ การพัฒนาและประกอบกิจการเมืองอุตสาหกรรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนาม

Amata Vietnam ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในปีพ.ศ.2537 โดยจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเวียดนามในรูปแบบ บริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเมืองเบียนหัว ภายใต้ชื่อนิคม Amata City (Bien Hoa) Industrial Estate โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนไทยซึ่งประกอบด้วย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และ Sonadezi Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่อยู่อาศัยในประเทศเวียดนาม

ประเภทธุรกิจและบริการ

  • การให้เช่าที่ดินระยะยาวในเขตนิคมอุตสาหกรรม
  • การให้บริการเช่าโรงงานสำเร็จรูป (Ready Built Factories)
  • การให้เช่าที่ดินระยะยาวในเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
  • การให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน
  • การให้บริการสาธารณูปโภค

อมตะ เวียดนามได้รับการอนุมัติ Investment Certificate จาก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) เป็นระยะเวลา 50 ปี บนพื้นที่ 532 เฮกตาร์ หรือ 3,325 ไร่ จากพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดของโครงการประมาณ 700 เฮกตาร์ หรือ 4,375 ไร่ ภายใต้โครงการ “Amata City (Bien Hoa) Industrial Estate ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สี่แยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ตำบลลองบินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม